Om oss

Information

Wernamo filmstudio

Vi är en ung filmstudio som grundades hösten 2015 och kom igång med filmvisning våren 2016 i Cupolen.
Numera har vi våra filmvisningar i SF Bios lokaler i Gummifabriken.

Stadgar för Wernamo Filmstudio

1.Syfte

Wernamo filmstudio är en ideel förening med syfte att främja intresset för film i konstnärlig och allmänkulturellt avseende. Föreningen ska för att förverkliga sitt syfte arrangera visningar av värdefull film, lämpligen med förhandsinformation om respektive film eller föredrag av personer som har koppling till filmen eller ämnet. Föreningen ska också sprida kunskap om filmen som konstform och om filmens utveckling och roll i samhället. Föreningens urval av filmer utgår från ett mätbart perspektiv av jämställdhetsintegrering.

2.Anslutning

Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios

3.Medlemskap

Medlemskap i föreningen ska beviljas varje person som har uppnått åldern för de filmer som föreningen visar. Begränsningar av medlemsantalet får inte ske av annat skäl än att visningslokalen inte rymmer medlemmar. Medlemskap i föreningen erhålls halvårsvis genom att lösa terminsavgift och bli tilldelad medlemskort.

Terminsavgift fastställs av årsmötet. Medlemskort är ett kvitto på medlemskap, är strängt personligt och får inte överlåtas till annan person. Tillträde till terminens filmvisningar, årsmöte och föreningsmöte tillåts efter uppvisande av medlemskort. Kontrollpersonal vid entrén kan i särskilda fall kräva legitimation av besökare.

4.Medlems åtagande

Medlem ska följa alla beslut som är fattade av stadgeenlig ordning. Medlem ska vara lojal med föreningen och efter bästa förmåga främja dess utveckling. Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syfte eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas av styrelsen. Styrelsebeslut i sådan fråga kräver kvalificerad majoritet (75%).

5.Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och fyra till sex styrelseledamöter som alla väljs vid årsmötet. Fördelningen av män och kvinnor i styrelsen beaktas utifrån ett ständigt perspektiv av jämställdhetsintegrering.
Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet på det sätt punkt 1 anger.
För giltigt beslut av styrelsen krävs enkel majoritet (undantag uteslutning Se punkt 4).
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, sekreteraren eller kassören.
Styrelsen kan i speciella ärenden adjungera föreningsmedlemmar eller andra personer med specialkunskap.
Styrelsen ska till årsmötet avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Till berättelsen ska bifogas vinst-och förlusträkning och balansräkning samt upprätta statistik över föreningens arbete med jämställdhetsintegrering. Allt arbete i styrelsen utförs ideelt.

6.Förvaltning

Förvaltningens verksamhetsår omfattar kalenderåret.
Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av den av årsmötet valda revisorn. Revisorn ska till årsmötet avge en revisionsberättelse.  Räkenskaperna tillsammns med styrelsen verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorn senast 30 dagar före årsmötet.

7.Årsmöte och föreningsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år. Föreningsmöte kan hållas då styrelsen anser att detta behövs eller om yrkande framställs av minst 12 föreningsmedlemmar. Kallelse till såväl årsmöte som föreningsmöte ska utgå minst två veckor innan mötet och ska meddelas vid minst ett helst två filmviningstillfällen samt på föreningens hemsida.

8.Ärende på årsmötet

På ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma;

1.Faställande av röstlista

2.Fråga om årsmötets behöriga utlysande

3.Fastställande av dagordning

4.Val av ordförande, sekreterare, och justerare för årsmötet

5.Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6.Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse med balansräkning

7.Föredragning av revisorns berättelse

8.Fråga om användandet av uppkommen vinst eller täckande av förlust

9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.Val av ordförande på ett år

11.Val kassör och sekreterare i föreningen på ett år

12.Val av styrelseledamöter i föreningen

13.Val av revisor i föreningen på ett år

14. Val av valberedning för tiden fram till nästa årsmöte

15.Beslut om terminsavgift

16.Skrivelser och övriga frågor

9.Omröstning vid årsmöte och föreningsmöte

Rösträtt vid årsmöte och föreningsmöte har medlem som betalt föreskriven terminsavgift. Varje medlem har en röst. Frånvarande medlemmar får inte genom fullmakt eller skriftlig röst delta i omröstningar. Beslut vid årsmöte och föreningsmöte fattas med enkel majoritet och sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs av röstberättigad närvarande medlem. Vid lika röstetal vid årsmötet avgörs frågor genom lottning. Vid lika röstetal på föreningsmöte avgör ordförande omröstningen.

10. Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två stadgaenligt utlysta möten, varav minst ett årsmöte, med minst 30 dagars mellanrum. Stadgan att styrelsen arbetar ideelt inom föreningen och inte kan uppbära någon ersätting kan aldrig ändras.

11. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut med två tredjedels majoritet vid två stadgeenligt utlysta möten varav minst ett årsmöte, med minst 30 dagars mellanrum. Vid föreningens upplösning ska samtliga tillgångar och tillhörigheter överlämnas till Värnamo Kulturnämnd. Nämnden beslutar om vidareförmedling av tillgångar och tillhörigheterna till en eller flera på orten verksamma sammanslutningar inom liknande kulturområde.